Kompetanseplaner

Riktig og oppdatert kompetanse er viktig for de oppgavene som skal løses, og for at innbyggerne skal få gode og helhetlige tjenester. Ibestad kommune har fokus på kompetanseheving gjennom å utarbeide kompetansehevingsplaner. I forbindelse med utvikling av modell for tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, satses det i sterk grad på foreldrestøttende tiltak, og kommunen har søkt om ekstra midler til dette. Det satses også på kompetanseheving rundt identifisering av omsorgssvikt, gjennom samarbeid med Korus nord (kompetansesenter rus).

Kompetanseheving