Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et sentralt prinsipp som er nedfelt i flere lover, blant annet i bruker- og pasientrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. Brukermedvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og at det legges stor vekt på hva brukeren ønsker.

I Ibestad kommune ønsker vi å ta brukene på alvor. Den kompetanse hver enkelt bruker av tjenestene sitter på, er verdifull for oss.  Brukernes stemme skal blant annet høres på følgende måte:

Brukermedvirkning på individnivå:
• Innflytelse på egen behandling og oppfølging
• Deltagelse i tverrfaglige drøftingsmøter som omhandler en selv eller barna
• Tilstrekkelig med informasjon til brukere, både i direkte kontakt med hjelpeapparatet, og via kommunens nettsider

Brukermedvirkning på systemnivå
• Det gjennomføres brukerundersøkelse i skole og barnehage hvert år. Det gjennomføres i tillegg brukerundersøkelser i fagtjenestene annet hvert år.
• I utvikling av modell for tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn, blir brukere invitert med i prosjektgruppen.
• Brukerrepresentanter blir også invitert inn i evaluering av modellarbeidet
• Ungdomsråd og eldreråd er representert i samhandlingsmøter

Les mer om brukermedvirkning her