Handlingsplaner

Kommunale styringsdokumenter som legger føringer for tjenester i kommunen. Kommunens planer lages ut i fra regionale og lokale forhold, men styres ut i fra statlige føringer.

Statlige føringer

Statens samlede planpolitiske forventninger er et viktig grunnlag for den regionale og lokale planleggingen. Kommunene er lokale, politiske enheter som har fått ansvar for lokal forvaltning og tjenesteyting, og må forholder seg til gjeldene lover og retningslinjer nasjonalt og internasjonalt. Sentrale forskrifter vedtas som regel av et departement eller direktorat. Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og gjelder rettigheter eller plikter. Rundskriv betegner orienteringer fra en myndighet, et departement eller direktorat, til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. Juridiske og faglige veiledere og retningslinjer er anbefalinger som er normerende og retningsgivende, og peker på ønskede og anbefalte handlingsvalg, og skal være innenfor rammene av regelverket.

Diverse statlige føringer

 

Kommunens planer

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og handler om de store spørsmålene for lokalsamfunnet: Hvordan skal man legge til rette for at alle innbyggerne kan få et best mulig liv. Økonomiplanen sier noe om hvilke økonomiske rammer og prioriteringer vi skal ha innen gitt periode. Ibestad kommune sin kommuneplan er under utarbeiding, og vil bli publisert på denne siden i løpet av høsten 2018.

Nedenfor finner du lenker til andre viktige kommunale planer knyttet til barn, unge og deres oppvekstvilkår.

 

 

 

 

 

 

Planer

Oversikt og lenker til aktuelle handlingsplaner